Служба підтримки: 0 800 500 381

Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І.Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна». 2. Код за ЄДРПОУ – 20113829. 3. Місцезнаходження – 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2816150, (044) 2816150. 5. Електронна поштова адреса: office@universalna.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: universalna.com. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення: Талалай Оксана Євгенiївна звiльнена з посади Головного бухгалтера згiдно наказу Голови правлiння ПАТ "СК "Унiверсальна" №110-П вiд 14.09.2016р. за власним бажанням на пiдставi поданої заяви. На посадi перебувала з 01.07.2013р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття персональної iнформацiї (паспортних даних) не надавала. Галицька Наталiя Вiкторiвна призначена на посаду Головного бухгалтера згiдно наказу Голови правлiння ПАТ "СК "Унiверсальна" №112-П від 14.09.2016р. на пiдставi поданої заяви. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття персональної iнформацiї (паспортних даних) не надавала. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтност ПАТ "Страхова компанiя "Провiдна"; Начальник Управлiння - Заступник Головного бухгалтера Управлiння податкового планування та звiтностi ПАТ "Страхова компанiя "Провiдна"; Головний бухгалтер ПРАТ "Альянс - Гарант " Страхова компанiя", Головний бухгалтер ПАТ "СК "Юнiвес". Призначено на невизначений строк. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Голова правління ПАТ «СК «Універсальна» О.В. Музичко.
Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!