Служба підтримки: 0 800 500 381

Новини

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА», ідентифікаційний код 20113829 (далі - Товариство), місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства №1 від 21 березня 2017 року на 25 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц – зала з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню № 1: Обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Потапова Наталія Олександрівна– члени лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню № 2: Обрати: Головою зборів – Костюка Андрія Михайловича; Секретарем зборів – Семергея Андрія Вікторовича. Затвердити наступний регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу:   доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

3. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню № 3: Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню № 4: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню № 5: Прийняти до уваги звіт Правління товариства за 2016 рік.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню № 6: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення по питанню № 7: Направити прибуток Товариства на розвиток товариства, покриття збитків минулих періодів.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний

2016 р.

попередній

2015 р.

Усього активів 

602933

523028

Основні засоби 

69013

73221

Довгострокові фінансові інвестиції

151440

82125

Запаси

593

579

Сумарна дебіторська заборгованість 

107499

77788

Грошові кошти та їх еквіваленти 

64648

77851

Нерозподілений прибуток 

(181952)

(196779)

Власний капітал 

267086

263847

Статутний капітал 

192700

192700

Довгострокові зобов'язання 

291592

245325

Поточні зобов'язання 

44255

13856

Чистий прибуток (збиток) 

245

(4140)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

192700000

168395000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

161

230

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі в Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11.00; закінчення реєстрації – 11.50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 19 квітня 2017р.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, доручення на право участі в зборах (для представників акціонерів).

Відповідно до вимог ст. 36 закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, конференц - зала), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Заступник Голови правління Семергей Андрій Вікторович. З питань проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (044) 2816150 (внутрішній - 213) у робочі дні з 10.00 до 13.00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://universalna.com/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління  ПАТ «СК «Універсальна»                                                                                                 О.В. Музичко

 

 
Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!